De APK-wetgeving kent vanaf 20 mei een aantal wijzigingen. De wijzigingen hebben zowel betrekking op de voertuigeisen als de meetapparatuur.

Deze zijn deels het gevolg van een nieuwe Europese APK-richtlijn en van veranderingen in de techniek van voertuigen.

Controle nieuwe veiligheidssystemen

Op het gebied van de voertuigeisen is er een aantal nieuwe veiligheidssystemen bij gekomen die tijdens de APK gecontroleerd moeten worden. Dat betreft onder meer het ESP-systeem, de bandenspanningssystemen en elektronische remsystemen (EBS). De controle betreft een check van het waarschuwingssysteem, meestal een controlelampje. Als dit na het starten van de motor blijft branden, betekent dat een defect en volgt afhankelijk van de datum van registratie een reparatieadviespunt of afkeur. Er zijn ook wat kleine wijzigingen op het gebied van verlichting en bij de controle van de voertuigafmetingen. Bij controle van de kopstraal van opleggers pakken de veranderingen gunstig uit. Bepaalde voorzieningen, zoals de bevestiging van dekzeil en de afscherming, hoeven straks niet meer te worden gemeten. Ook de maximale toegestane afstand tussen het breedste punt van het voertuig en de zijdelingse afscherming wordt verruimd. Dat was 12 cm en dat wordt 15 cm. Voor trekkers is er goed nieuws voor wat betreft de controle op onvlakheid van de koppelingsplaat. Dat zorgde bij de APK vaak voor problemen. De waarde hiervoor wordt verruimd van 3,5 naar 5 mm.

LNG en waterstof

Er komen ook nieuwe keuringseisen voor voertuigen met een LNG- of waterstofinstallatie. De eisen voor een LNG-installatie worden gelijkgesteld aan die voor CNG-installaties. De nieuwe keuringseisen voor waterstofinstallaties komen daar in grote lijnen mee overeen.

Controle aanwezigheid roetfilter

Op milieugebied zijn enkele belangrijke wijzigingen te melden. De maximale roetuitstoot bij de roetmeting wordt verlaagd en de eis voor olielekkage wordt aangescherpt. En voor wat betreft het roetfilter: vooral bij oudere voertuigen wordt dit nog wel eens verwijderd. Verwijdering is wettelijk al sinds eind vorig jaar verboden, maar dit wordt vanaf 20 mei ook een controlepunt bij de APK. Als uit de gegevens van de RDW blijkt dat een auto over een roetfilter moet beschikken, moet de keurmeester controleren of dit ook aanwezig is en werkt. Anders volgt afkeur. Voor vrachtauto’s geldt deze bepaling voor Euro 6-voertuigen die zijn geregistreerd na 31 december 2013.

Maximale overgangstermijn

Voor bedrijven die APK-1 keuringen mogen uitvoeren, komen er strengere eisen voor wat betreft de meetapparatuur. Belangrijkste verandering is de aanwezigheid van een spelingsdetector om de wielophanging te controleren. Dit kan voor werkplaatsen een forse investering betekenen. TLN heeft er voor gepleit om voor de invoering een maximale overgangstermijn te hanteren. Met succes, want voor bestaande keuringsstations geldt de verplichting met ingang van 20 mei 2023. Een minder grote investering vergt de aanschaf van een apparaat waarmee LPG-, CNG- of LNG-gaslekkages zijn op te sporen. Alle keuringsstations moeten daar straks over beschikken. Goed nieuws is er voor de geldigheid van keuringscertificaten voor meetmiddelen. Deze gaat voor manometers, pedaalkrachtmeters en de rollentestbank naar 2 jaar, als dit vanuit de typegoedkeuring mogelijk is.

Controle langs de weg

Naast de Europese APK-richtlijn is er ook een Europese richtlijn die landen verplicht om jaarlijks een aantal voertuigcontroles voor het zwaar verkeer langs de weg uit te voeren. Tegelijk met de APK-richtlijn is ook deze richtlijn vernieuwd. De ingangsdatum is eveneens op 20 mei aanstaande. De belangrijkste verandering betreft een toename van het aantal te controleren voertuigen. De EU-landen moeten jaarlijks 5% van de zware voertuigen langs snelwegen controleren. In het kader van de nieuwe eisen moet er ook gekeken worden naar ladingzekering. De controles worden in Nederland uitgevoerd door de politie, in samenwerking met de RDW.

EU-richtlijn

De verplichting om voertuigen periodiek te keuren, is vastgelegd in een Europese richtlijn. Deze schrijft voor welke voertuigen gekeurd moeten worden, hoe vaak dat moet gebeuren en welke aspecten beoordeeld moeten worden. De APK-richtlijn is in 2014 op veel punten gewijzigd. De nieuwe voorschriften moeten door alle EU-landen in de nationale regelgeving worden verwerkt en op 20 mei 2018 in werking treden. De aanpassing van de bestaande APK-eisen heeft in Nederland in goed overleg tussen RDW, ministeries en betreffende organisaties plaatsgevonden. TLN is daar nauw bij betrokken geweest.

 bron: TLN

Overzichtsafbeelding

De prijs van benzine steeg in april 2018 naar het hoogste niveau sinds augustus 2015, zo berichtte CBS vandaag. Dat de dieselprijs die beweging volgt, is geen verrassing.

Pagina-inhoud

​De huidige dieselprijs van € 1,1765 (opgave BP, grootverbruik ex BTW) is zelfs de hoogste sinds 18 november 2014.

Niet uniek

De sterke stijging van de dieselprijs in de afgelopen 18 dagen – van € 1,1352 naar € 1,1765 – is niet uniek. In de periode vanaf 2014 is de dieselprijs zes keer eerder zo snel gestegen. Deze sterke stijging heeft vooral de aandacht getrokken, maar is onderdeel van een trendmatig stijgende dieselprijs. Die trend zette zich in nadat in de geanalyseerde periode op 19 januari 2016 de laagste prijs van € 0,9203 tot nu toe was behaald.

Bewegingen

Onderstaande grafiek laat de bewegingen zien. Het huidige hoogste niveau van € 1,1765 verschilt nog ongeveer 8 cent per liter met de hoogste prijs van € 1,2592 die op 26 juni 2014 voor een liter diesel betaald moest worden.

Diesel.jpg

NB. Bewegingen in de dieselprijs zijn afhankelijk van vele factoren, waarop in dit bericht niet wordt ingegaan

bron:TLN

De Hoge Raad bepaalde op 4 mei dat de toeslag voor eendaagse ritten van toepassing was, óók als die rit al voor twaalf uur ’s nachts klaar was.

​Werkgeversorganisaties en vakbonden waren het oneens op dit punt (de uitleg van artikel 37 lid 1a van de cao). Werkgeversorganisatie TLN vindt dat een nachtrit pas een nachtrit is wanneer de chauffeur ook echt ’s nachts rijdt. TLN vindt dat nog steeds en is van mening dat dat deze uitspraak geen recht doet aan de afspraken die in het verleden aan de cao-tafel zijn gemaakt. Met behulp van deskundige advocaten is er tot het einde toe voor gevochten om in het gelijk te worden gesteld, echter tevergeefs.

Inmiddels nieuwe regel

De uitspraak is alleen van toepassing vóór 1 juli 2017. De toeslag eendaagse nachtritten is in de nieuwe cao vervangen door een toeslag van 19% op het uurloon. Deze toeslag geldt voor eendaagse ritten voor de diensturen tussen 21.00-05.00 uur.

 bron:tln

De prijs van benzine steeg in april 2018 naar het hoogste niveau sinds augustus 2015, zo berichtte CBS vandaag. Dat de dieselprijs die beweging volgt, is geen verrassing.

​De huidige dieselprijs van € 1,1765 (opgave BP, grootverbruik ex BTW) is zelfs de hoogste sinds 18 november 2014.

Niet uniek

De sterke stijging van de dieselprijs in de afgelopen 18 dagen – van € 1,1352 naar € 1,1765 – is niet uniek. In de periode vanaf 2014 is de dieselprijs zes keer eerder zo snel gestegen. Deze sterke stijging heeft vooral de aandacht getrokken, maar is onderdeel van een trendmatig stijgende dieselprijs. Die trend zette zich in nadat in de geanalyseerde periode op 19 januari 2016 de laagste prijs van € 0,9203 tot nu toe was behaald.

Bewegingen

Onderstaande grafiek laat de bewegingen zien. Het huidige hoogste niveau van € 1,1765 verschilt nog ongeveer 8 cent per liter met de hoogste prijs van € 1,2592 die op 26 juni 2014 voor een liter diesel betaald moest worden.

Diesel.jpg

NB. Bewegingen in de dieselprijs zijn afhankelijk van vele factoren, waarop in dit bericht niet wordt ingegaan

bron:tln

De tarieven voor importcontroles moeten omlaag en Europese lidstaten moeten de regels rond importcontroles gelijk trekken. Dat waren de belangrijkste zaken die TLN VVD-Kamerleden meegaf bij een door TLN georganiseerd werkbezoek aan de Maasvlakte.

​​​​​​TLN nodigde de Kamerleden Helma Lodders en Bente Becker uit om in de praktijk te ervaren hoe het eraan toegaat bij de afhandeling van vracht in de Rotterdamse haven, met een bezoek aan Europe Container Terminals (ECT) en Kloosterboer Delta Terminal. Ook gaf Elmer de Bruin, Brexit-expert van TLN, een presentatie over de gevolgen van de Brexit voor Nederlandse bedrijven in transport en logistiek.

Brexit zorgt voor stijging controles

Vooral met het oog op de naderende Brexit is een snelle afhandeling van importcontroles door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) erg belangrijk. De NVWA moet immers alle voedselgerelateerde producten controleren die Nederland binnenkomen van buiten de EU. Wanneer het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de EU behoort, neemt het aantal controles flink toe, waarschijnlijk met 20 tot 30 procent.

Controles duurder dan elders
Logistieke bedrijven en importeurs moeten zelf de kosten voor de controle van voedselgerelateerde goederen betalen. Wat veel TLN-leden steekt, is dat die controles in Nederland vaak duurder zijn dan in andere EU-lidstaten. Terwijl het werk in principe hetzelfde zou moeten zijn. Toch is zo’n controle in Nederland vaak 45 procent duurder dan in België. De hoogte van de kosten wordt vastgesteld door het Ministerie van LNV.​

Regels verschillen per EU-lidstaat

De Europese Unie heeft regels opgesteld voor importcontroles. Maar verschillende EU-lidstaten interpreteren die regels vaak op hun eigen manier. Hierdoor verschillen de regels in de praktijk toch van land tot land. Dit is onduidelijk. TLN ziet dan ook graag dat lidstaten van de EU overleggen, om de benodigde duidelijkheid te verkrijgen.

In haar sectorprognose ‘Aan uitdagingen geen gebrek’ concludeert ABN AMRO dat de noodzaak om te verduurzamen de belangrijkste uitdaging is voor de transport- en logistieksector in 2018 en ‘19. TLN-voorzitter Arthur van Dijk onderschrijft deze conclusie.

​De groei van steden zorgt voor meer transport in de stad, waardoor de geluidsoverlast en luchtvervuiling toenemen. ‘De logistieke sector kan deze nadelige gevolgen echter beperken. Vooral het wegtransport kan hierbij een voortrekkersrol vervullen, bijvoorbeeld door elektrisch transport of door het bundelen van ladingen’, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Transport en Logistiek van ABN AMRO.

Steeds meer de norm

Verder wordt duurzaamheid ook in de logistieke dienstverlening steeds meer de norm, aldus Buijs. ‘In logistiek vastgoed wordt bijvoorbeeld steeds vaker gebruikgemaakt van nieuwe technologie en worden panden steeds duurzamer.’

Hele keten

De financiële slagkracht van bedrijven is momenteel groter door de hoogconjunctuur. Daarom is dit volgens Buijs hét moment om te investeren in de verduurzaming van de logistieke sector. ‘Hierbij moet de hele keten, van opdrachtgever tot uitvoerder, een rol spelen’, vindt Buijs.

Elektrische vrachtauto

TLN-voorzitter Arthur van Dijk onderschrijft de conclusies uit de sectorrapportage van ABN AMRO. ‘We kijken reikhalzend uit naar bijvoorbeeld een elektrische vrachtauto. Maar voor écht duurzaam transport moet je ook kijken naar de afzenders en de ontvangers. Als de hele keten gaat meewerken, is er zeker nog wat te verduurzamen.’

  • Van Dijk lichtte zijn standpunt ook toe op BNR Nieuwsradio. Luister hier het interview terug

 bron;TLN

Voor het oplossen van achterstallig onderhoud aan bruggen en viaducten moet tijdig een plan van aanpak worden opgesteld om grote problemen zoals in het verleden te voorkomen.

Het mag niet weer gebeuren dat er verkeersinfarcten ontstaan doordat ernstige defecten te laat en onverwacht aan het licht komen. Laten we lessen leren uit het verleden.

Aldus reageert TLN op berichten als zouden zeker honderd bruggen en viaducten in Noord-Holland grote gebreken vertonen. Volgens de media is de conclusie gebaseerd op ‘honderden interne inspectierapporten’ van Rijkswaterstaat.

Afgrijzen

TLN kent de rapporten niet waarop de berichtgeving is gebaseerd. Rijkswaterstaat heeft inmiddels gereageerd dat van onveilige situaties geen sprake is.

Dat neemt niet weg dat TLN een duidelijk signaal wil afgeven. In de bedrijfstak wordt met afgrijzen teruggekeken op de situatie rond de Merwedebrug in 2016. Als een donderslag bij heldere hemel werd de brug afgesloten voor vrachtverkeer, met vergaande gevolgen. Het vrachtvervoer moest daardoor ver omrijden, waardoor goederen te laat werden afgeleverd en grote economische schade ontstond. Bovendien leidde de afsluiting tot lange files elders in Nederland.

Het is belangrijk een herhaling te voorkomen, zeker in de wetenschap dat het aantal transportbewegingen verder is gegroeid door de toegenomen economische groei.

Voorwaarde

Bij de uitvoering van herstelplannen is het voorwaarde dat de doorstroming van het vrachtverkeer op alternatieve routes goed is geregeld, stelt TLN. Een zorgvuldige planning, in samenspraak met de bedrijfstak van wegvervoerders, is van betekenis voor de gehele Nederlandse economie.

TLN is overigens verheugd dat de huidige minister van Infrastructuur en Waterstaat de problematiek van het onderhoud serieus neemt. Zij heeft onlangs een plan aangekondigd om de bruggen en viaducten te repareren.

 bron:TLN

‘HARMONISATIE NODIG VOOR DUURZAMER TRANSPORT’

Nu de economie op volle toeren draait, moeten Nederlandse transportbedrijven fors investeren in verduurzaming, stelt ABN Amro in zijn nieuwe sectorprognose Transport en Logistiek. Door de hoogconjunctuur gaat het goed met de transportsector en is de financiële armslag groot. Hét uitgelezen moment om te investeren, zegt Madeline Buijs, sectoreconoom Transport & Logistiek bij ABN Amro. Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland, wijst erop dat de huidige generatie Euro6-vrachtwagens al 90 procent schoner is dan de vrachtauto’s van tien jaar geleden. ‘We kijken reikhalzend uit naar bijvoorbeeld een elektrische vrachtauto, maar voor écht duurzaam transport moet je ook kijken naar de afzenders en de ontvangers. Als de hele keten gaat meewerken, is er zeker nog wat te verduurzamen.’

Het concept dat moet leiden tot de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans gaat het beoogde herstel op de arbeidsmarkt in de ogen van TLN niet bewerkstelligen. Wel brengt het wetsvoorstel nieuwe lasten met zich mee.

​TLN schat in dat sectoraal niet alleen de tijdelijke maar ook de vaste contracten duurder worden. Dit is het gevolg van het plan om een landelijke WW-premie voor vaste en flexibele contracten in te voeren in plaats van de huidige sectorale premies. Sectoren die goed presteren met lage WW-cijfers, zoals het goederenvervoer, gaan dan meebetalen voor slecht presterende sectoren.

Verwachte schade

TLN is bezig de verwachte schade voor de sector in kaart te brengen. Verder spreekt TLN zijn zorg uit of de in de WAB voorgestelde versoepeling van het ontslagrecht voldoende verlichting brengt voor werkgevers.

bron:TLN

De logistieke sector doet momenteel te weinig om cyberaanvallen tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door ABN AMRO Aon Risk Solutions (AON) en Transport en Logistiek Nederland (TLN).
Pagina-inhoud

Logistieke dienstverleners zijn steeds vaker het doelwit van cybercriminaliteit. Onder cybercriminaliteit vallen verschillende activiteiten, zoals manipulatie van systemen met vrachtinformatie, datagijzeling of diefstal van gegevens.

Sector onvoldoende bewust

Volgens het onderzoek zijn logistieke dienstverleners zich nog onvoldoende bewust van cyberrisico’s. Deze risico’s kunnen grote bedrijfsschade veroorzaken voor het bedrijf én de klant.

Oorzaken toename cyberincidenten

De menselijke factor speelt ook een rol in de toename van het aantal cyberincidenten, hierbij kan gedacht worden aan programmeerfouten of dataverlies. Daarnaast zorgt het falen van de technologie voor systeemuitval. Verder blijkt uit onderzoek dat criminele activiteiten vaak vanuit de organisatie zelf worden gepleegd. Het screenen van eigen personeel verdient daarom meer aandacht.

Binnen de sector Transport en Logistiek worden grote hoeveelheden data uitgewisseld met ketenpartners. De sector heeft hierdoor een speciale verantwoordelijkheid op het gebied van cybersecurity. Logistieke dienstverleners moeten cybersecurity op de agenda zetten en ervoor zorgen dat ze het overzicht bewaken en risico’s die een bedreiging vormen in kaart brengen.

Meer informatie

Lees meer over cybersecurity in het artikel ‘Cybercrime groot risico voor de transportbranche’ in Transport & Logistiek.

T22_2016_33 MV Cybersecurity (002).pdf

bron: TLN

Het juridisch werkgeverschap; de verloning en uitbetaling voor De-Trans,
worden verzorgd door ons externe administratiekantoor About Payrolling & Services B.V. (KvK nr. 30181489).
About Payrolling & Services B.V. is ABU lid.
About Payrolling & Services B.V. is tevens SNA gecertificeerd.
Alle uitzendmedewerkers van De-Trans werken dan ook conform de regels van de ABU-CAO.

Op de dienstverlening van De-trans detachering zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, welke bij het KvK te Den Haag gedeponeerd zijn onder nummer 27320123.
© 2008 KvK nummer 27320123   download ons klachten reglement
SITEMAP